logga1      logga2
meny

  ««  Till förstasidan  

Stadgar

Antagna den 23 april 1971

§ 1. Ändamål

Föreningen har till ändamål att inom sitt verksamhetsområde väcka hembygdsintresset och verka för tillvaratagande och bevarande av områdets kulturhistoriska minnen av både materiellt och andligt slag såsom fasta fornlämningar och lösa fornfynd, folkminnen, gammal bebyggelse, husgeråd och redskap, arkivhandlingar och fotografier samt vad som i övrigt är ägnat att belysa traktens kulturhistoria.
Föreningen vill även skydda befintliga naturminnesmärken samt utöva landskapsvård. Föreningen har likaledes till uppgift att till gemensamt arbete och ömsesidigt stöd sammanföra alla dem, som intressera sig för dessa syften.

§ 2. Medlemsskap och avgifter

Medlemsskap i föreningen kan erhållas av envar, som intresserar sig för föreningens syften. Medlem erlägger årsavgift med belopp, som årsmötet äger bestämma. Ständig medlem erlägger en engångsavgift av tio gånger årsavgiften. Föreningen kan på förslag av styrelsen på årsmöte till hedersledamöter kalla särskilt förtjänta personer.

§ 3. Styrelse

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av sju personer jämte tre ersättare.
Styrelseval äger rum vid årsmöte.
Föreningen utser ordförande och kassaförvaltare.
Övriga befattningar såsom vice ordförande, sekreterare och intendent fördelar styrelsen inom sig. Styrelsen är beslutsmässig, då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 4. Revision

Vid årsmötet utser föreningen två revisorer jämte två ersättare.
Revisorerna skola noggrant granska föreningens räkenskaper, värdehandlingar, protokoll samt samlingar och annat, som ligger under styrelsens vård. De skola före februari månads utgång till styrelsen inlämna revisionsberättelse.
Styrelseledamot äger ej rätt deltaga vid val av revisorer.

§ 5. Sammanträden

Årsmöte hålles före juni månads utgång varje år. Härvid förekomma följande ärenden:
1. Styrelsens och revisorernas berättelser.
2. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Val av ordförande och kassaförvaltare.
4. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare.
5. Val av revisorer jämte ersättare.
6. Övriga ärenden.
Sammanträde hålles dessutom, då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst 10 av föreningens medlemmar härom hos ordföranden anhålla, med uppgift om det eller de ärenden, som önskas behandlade.
Kallelse till sammanträden sker per post eller på sätt som styrelsen anser lämpligt, och skall kallelsen ske minst 8 dagar före sammanträdet.
Vid sammanträde äger varje medlem en röst. Även bolag, förening eller annan sammanslutning äger en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Röstning får ej utövas genom fullmakt.
Vid början av varje sammanträde utser föreningen en medlem att justera dagens protokoll.

§ 6. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske vid årsmöte. För sådant beslut erfordras minst 3/4 av alla avgivna röster.

§ 7. Föreningens upplösning

Om beslut fattas angående föreningens upplösning, skall i samband härmed beslut fattas rörande överlämnande av föreningen tillhörig egendom till annan organisation med syftemål som så nära som möjligt sammanfaller med föreningens program eller skall pastoratet erbjudas övertaga vården av föreningens egendom.
Allt överlämnande skall ske med förbehåll att ingen av föreningen insamlad materiel, av vad slag det vara må, får förstöras, utan skall det vårdas på sätt förhållandena kräva.

««  Tillbaka till förra sidan