logga1      logga2
meny

  ««  Till förstasidan  

Långeben Rese och Vidrik Verlandsson

Om den hemske rövaren vid Grytingen i Herrestad

”På Bro Kyrcko-gård ligger en Sten, then man fann i kyrcko mullen, tå Ammiralen lät göra sin Graf ock så kastade ut, på hwilken bland andra figurer är ristadt ett åt ändan, en twär hand, bredt Swärd à 8 quarter långt med en rund handkafle, hwilket kan hända är funnit effter Långe-Ben Rese ock til åminnelse i thenna Grå Stenen uthuggit, hälst thenne Rese eller Jätte säges förwisso ligga begrafwen wid gården Biörckebräcka i Bro Sockn i en Graf (then jag sedt ther på utmarcken wid wägen) öfwer 20 alnar lång ock bägge Armarna 12 alnar, som alt äro med Sten besatte. I gambla Kämpewijsorna står om honom, at han på Bratte-Skog, wid Grytingen i Härstads Sockn ock Skredswijks Giäl, theräst han sig i 15 år uppehölt, såsom then argaste Röfware, utan at någon torde wåga sig emot honom, grufweligen huserade, tils Kong Thidrick upmuntrade en af sina unga Män ock Riddare Vidrick Verlandsson at ge sig i kamp med honom, thet han ock giorde oförfärad;
Men när han kom in i Skogen, ther Långe-Ben Rese hade lagt sig at sofwa, wäkte han honom up ock bad honom fäkta med sig, men tå han föraktade thenna Vidrick, tog han hästen med Spårarna ock red så 3 Refben af Långe-Ben Rese, hwar wid han först waknade tog sin Stål-Stång ock slog så hårdt effter Vidrick, som wek undan, at Stången fastnade i Bärget, i thet samma fick Vidrick Mackt öfwer honom ock sargade honom illa dock icke til döds, hwar effter tå han wille gå in i sitt hus ock wijsa Vidrick alt sitt Guld ock Ägodelar, högg han hufwudet af thenna Resen: ock altså synes klarligen nog, at icke allenast Långe-Ben Rese här sitt lijf ändat, utan ock at thenna Stenen med Swärdet på, måtte wara Vidricks Swärd, som til Äreminne är fördt til Bro kyrcka ock i Stenen uthuggit.”

sid. 226-227, nytryck 1983 av
Chorographia Bahusiensis
Thet är Bahus-Läns Beskrifning
Af JOHAN OEDMAN 1746

En annan förklaring till svärdet på stenen vid Bro kyrka är inte mindre spännande den: Korsriddare av Tempelherreorden brukade ofta inte utsmycka sina tidiga gravar med något annat än en svärdprydd sten, något annat hade varit att förhäva sig... Å andra sidan kan ett svärd på en gravsten helt enkelt innebära att personen hade rätt att bära vapen.

Text: Per-Allan Olsson

««  Tillbaka till förra sidan


Bilder
 
 
 
Dokument
 
 
 
Länkar
  Exempel på tempelherrars svärdprydda gravstenar
  Äldre svenska måttenheter
 
Övrigt